Kopersinformatie

U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u algemene kopersinformatie.

Bouwplan

Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatie- tekening die in de brochure is opgenomen, betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings- of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kavel en situatie

Na oplevering wordt door het kadaster de definitieve inmeting van de kavel verzorgd. Het meer of mindere hierin is niet verrekenbaar en geeft geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst. Maatafwijkingen in de situatie geven eveneens geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Maatvoering en materiaalkeuze

Kleine wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en voorschriften, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De verkoper heeft het recht af te wijken van het in de technische omschrijving gestelde, indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressies van de betreffende woningen. Deze tekeningen dienen enkel ter illustratie; om u een idee te geven van het uiterlijk van de woningen. De exacte gevelkleuren worden door de architect in de kleur- en materiaalstaat (nader) vastgesteld.

Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn de woningen door Helder Vastgoed BV verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade, middels een zogenaamde doorlopende CAR-verzekering. Na de oplevering is de woning voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk uw woning vanaf de opleveringsdatum te verzekeren.

‘Vrij op naam’

De woningen worden ‘vrij op naam’ verkocht. Dit betekent dat in de koopsom niet alleen de bouw- en grondkosten zijn inbegrepen, maar ook het architecten- en constructeurhonorarium, de notariskosten (voor de transportakte), de makelaarskosten, de gemeentelijke bouwleges, BTW (thans 21%). Eventuele wijzigingen worden volgens de wettelijke voorschriften doorberekend; kosten voor het kadastraal uitmeten, de aansluitkosten voor water-, riool-, elektriciteitsleidingen, telefoon en CAI. Als de kosten van bouwmaterialen en lonen tijdens de bouwperiode stijgen, worden die niet doorberekend. De koopsom staat van tevoren vast en blijft gehandhaafd. Alleen een eventuele verhoging van de BTW en eventuele rentekosten worden doorberekend. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt u als regel binnen enkele dagen een kopie van de akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. De transportdatum wordt nader bepaald.

Garantie

Helder Vastgoed BV staat garant voor de kwaliteit van de woningen. De koop-/aannemingsovereenkomst is opgesteld overeenkomstig het model, vastgesteld in 2003 door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerend Goed NVM. Helder Vastgoed BV garandeert dat uw woning zonder extra kosten wordt afgebouwd.

De hypotheek

Voor het kopen van een woning heeft u geld nodig. De meeste mensen lenen dit geld, of een deel hiervan, en de woning staat als onderpand tegenover de lening, de zogenaamde hypotheek. De hypotheek komt tot stand door het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Daar gaat het aanvragen van een offerte en dergelijke aan vooraf. Omdat er diverse hypotheekvormen zijn, is het belangrijk om u goed te laten voorlichten, want u gaat voor langere tijd financiële verplichtingen aan en deze dienen bij uw persoonlijke leefomstandigheden te passen. U bent volledig vrij in uw keuze van hypotheekverstrekker. Kosten voor de hypotheek en hypotheekakte zijn voor uw eigen rekening.

Datum van levering

Voor de datum van ondertekening van de notariële akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van u of uw geldverstrekker. Indien u een deel van de koopsom uit eigen middelen betaalt, wordt ervan uitgegaan dat u eerst uw eigen middelen aanspreekt en daarna de geldlening. Het bedrag van de geldlening blijft zolang in depot bij de financier.

Bijkomende kosten

Indien al met de bouw is gestart en de ondertekening van de notariële akte van levering daarna heeft plaatsgevonden, bent u rente verschuldigd vanaf de aanvang van de bouw, alsmede de eventuele daarna vervallen bouwtermijnen in verband met de voortgang van de bouw.

Termijnnota's na het transport

De nota’s van de bouwtermijnen, die u ontvangt via een termijnoverzicht nadat u bij de notaris bent geweest, worden op uw aanvraag door de financierder (doorgaans de hypotheekbank) betaald uit het depot.

Opleveringsprocedure

Wanneer de woning gereed is, krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve datum van oplevering. Dit bericht ontvangt u ongeveer vier weken voor die datum. Tegelijkertijd zenden wij u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald en de woning op uw naam is overgeschreven (oftewel getransporteerd), wordt op de afgesproken datum de woning aan u opgeleverd en de sleutels worden aan u overhandigd. Dit betekent dat 100% van de aanneemsom in bezit van de ondernemer moet zijn, inclusief eventueel verschuldigde rente en meerwerknota’s. Na 3 maanden vindt de controle plaats van de gemelde (verborgen) gebreken, waarna de in depot gestorte 5% wordt vrijgegeven.

De opleveringsprocedure is als volgt:

  1.  Vooropname HelderVastgoed BV
  2. Oplevering aan de aanstaande eigenaar
Na 3 maanden controle van de gemelde (verborgen) gebreken. Bij de vooropname door HelderVastgoed BV wordt de gehele woning geïnspecteerd, eventuele verbeterpunten worden dan op voorhand hersteld. Hierbij is geen koper aanwezig.
De eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op het opleveringsformulier, dat door eerdergenoemde aanwezigen wordt ondertekend. Indien u als koper niet wenst te tekenen worden er geen sleutels aan u afgegeven. Op dit formulier worden ook de standen van de elektra- en watermeter genoteerd, indien deze reeds op uw naam in de woning zijn aangebracht. De aannemer regelt de techniek op uw meter en stellen de apparaten van uw woning in bedrijf.
De hoofdaannemer dient zorg te dragen dat binnen vijftien werkbare dagen na ondertekening van het opleveringsformulier de hierop opgenomen gebreken zijn verholpen. Deze termijn kan worden overschreden, indien zich onwerkbare weersomstandigheden voordoen voor de uitvoering van de betreffende herstelwerkzaamheden of materialen niet tijdig geleverd kunnen worden als gevolg van levertijden. Over deze zaken wordt in overleg met de bewoner een afspraak gemaakt met betrekking tot de datum van herstel.
Indien er geen gebreken worden geconstateerd, ondertekent u als koper een verklaring waarmee de in borgstelling gestorte 5% wordt vrijgegeven. Dit gebeurt eveneens na herstel van de geconstateerde gebreken. Overige gebreken, welke na de oplevering en sleuteloverdracht naar voren komen en die redelijkerwijs bij de oplevering en sleuteloverdracht te constateren waren, worden niet meer door ons geaccepteerd. Dit geldt voornamelijk voor beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en/of overige wand- en vloerbedekking en/of overige wand- en plafondafwerking. Drie maanden na datum van oplevering vindt er een eindcontrole (2e oplevering) plaats op basis van verborgen gebreken die niet bij oplevering waren te constateren. Hiervoor krijgt u een schriftelijk verzoek om door middel van een briefje kenbaar te maken of er zulke gebreken in uw woning aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Dit om de eindcontrole doelgericht te laten verlopen.

Gebreken die binnen een termijn van drie maanden na oplevering (onderhoudstermijn) bij bewoning naar voren komen, dienen binnen deze termijn schriftelijk door u te worden gemeld aan:
Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud
Energieweg 3a
1785 AD Den Helder
email: [email protected]

De gemelde klachten worden door ons beoordeeld en binnen één week na ontvangst behandeld. Hierover wordt u door de onderhoud- en klachtenafdeling van de aannemer in kennis gesteld. Indien zich onverhoopt gebreken voordoen die zo urgent zijn dat verder uitstel van herstel redelijkerwijs niet aanvaardbaar is dan worden deze uiteraard zo spoedig mogelijk verholpen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding rekening houden: een woning wordt gebouwd uit “levende” materialen. Materialen die nog kunnen gaan ”werken” zoals dat in bouwtermen heet. Voor kleine krimpnaden in kalkzandsteen en lichte scheidingswanden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Klachten na de onderhoudstermijn en de garantieperiode kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan:
Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud
Energieweg 3a
1785 AD Den Helder
email: [email protected]

Belangrijk om hierbij te benoemen: eventuele klachten vanuit de kopersopties dienen rechtstreeks opgenomen te worden met de bouwkundig aannemer.

Opties / meer- en minderwerk

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid de woning op onderdelen te wijzigen en meer naar uw persoonlijke wensen in te vullen. Geeft u dit echter wel in een zeer vroeg stadium aan bij de aannemer zodat eventuele meerkosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. Als de bouw reeds gestart is, is het niet meer mogelijk om bepaalde meer- en minderwerkopties uit te voeren.
Voor het tekenen van een overeenkomst is een prijsoverzicht beschikbaar. Als u onderdelen in uw woning wilt laten wijzigen, dient u contact op te nemen met de aannemer. Deze tekent in overleg met u uw wensen in. Van deze wijzigingen ontvangt u in 2-voud een offerte met een meer- of minderbedrag. Eén offerte is voor uw eigen administratie en de andere dient u getekend voor akkoord retour te zenden aan de aannemer. Pas na ontvangst van de getekende offerte wordt uw opdracht verwerkt. Let op: op de offerte staat een einddatum. Deze datum hangt samen met de voortgang van de bouw, na deze gestelde datum komt de offerte derhalve te vervallen.

Gebruikshandleiding

Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen partijen onverhoopt een geschil ontstaat dat niet in minnelijk overleg kan worden opgelost zal dat geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Alkmaar.

Disclaimer

De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede de gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. HelderVastgoed BV is gerechtigd tijdens de ontwikkeling en de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen geven geen recht tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.